όταν τα λόγια γίνονται πράξεις

(13:46:02) CIA-39: acoul * r20137 /trunk/toolchain/binutils/ (9 files in 2 dirs): add binutils-2.20.1

(13:51:11) CIA-39: acoul * r20138 /trunk/target/linux/generic-2.6/config-2.6.34: generic-2.6: add 2.6.34 preliminary support

(13:52:58) CIA-39: acoul * r20139 /trunk/target/linux/ar71xx/config-2.6.34: ar71xx: add 2.6.34 preliminary support

(14:19:55) CIA-39: acoul * r20140 /trunk/target/linux/generic-2.6/patches-2.6.34/ (105 files): generic-2.6: add 2.6.34 preliminary support (patches)

(14:21:27) CIA-39: acoul * r20141 /trunk/target/linux/ar71xx/patches-2.6.34/ (33 files): ar71xx: add 2.6.34 preliminary support (patches)